Ασφαλής Μέθοδος για την Ποσοτική Αξιολόγηση της Συνολικής και Περιφερειακής Κολονικής Διέλευσης

Hasse Abrahamsson, M.D
Sahlgrenska University Hospital
Professor of Gastroenterology